Vedtekter

VEDTEKTER FOR RØMÅSEN OG NATRUDSTILEN VEL

§ 1 NAVN

Velforeningen navn er Rømåsen og Nattrudstilen Vel.

§ 2 FORMÅL

2.1Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser og søke å utvikle stedet til et trygt og godt område. Velforeningen er partipolitisk uavhengig og Velforeningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.  

§ 3 VELFORENINGENS GEOGRAFISKE OMRÅDE

3.1Velforeningens geografiske område er definert til området innenfor øvre og nedre Rømåsbom, og området innenfor Infosenteret mot Alpinsenteret.  

§ 4 JURIDISK PERSON

4.1 Velforeningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  

§ 5 MEDLEMSKAP

5.1 Enver husstand / hytte innen området som er angitt i §3 kan bli medlem av Velforeningen. Vedkommende må godta Velforeningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.  

§ 6 KONTINGENT

6.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet for ett ·år om gangen, og sendes i løpet av J. kvartal.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.  

§ 7 ÅRSMØTET

7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av 1.halvår. Tid og sted bestemmes av styret og innkalling med saksliste og årsberetning skal kunngjøres på vellets hjemmeside eller sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. Forslag til årsmøtet skal være sendt til styret innen en uke før årsmøtet.

 7.2 Alle Velforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

 7.3 Årsmøtet skal behandle følgende saker i henhold til utsendt saksliste :

 1. Godkjennelse innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. To representanter til å underskrive protokoll
 4. Årsberetning
 5. Regnskap i revidert stand      
 6. Budsjett for kommende år. Herunder fastsettelse av kontingent og aktivitetsplan som gir styret nødvendige fullmakter
 7. Innkommende forslag
 8. Valg

 7.4 Valg

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem velges for to år slik at leder og kasserer velges ene året mens nestleder, sekretær og styremedlem velges det andre. 3 varamedlemmer, 2 revisorer og valgkomite velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

 7.5 Stemmegivning på årsmøtet.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Hvis årsmøtet forlanger det, skal valg skje skriftlig.

 7.6 Revisorer og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene kommer med skriftlig krav om dette. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7.

§ 9 VELFORENINGENS STYRE

9.1 Velforeningen ledes av et styre som er Velforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av Velforeningen.

 9.2 Styret skal :

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Stå for Velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser
 • Stå for den alminnelige forvaltningen av Velforeningen, herunder forvalte eiendeler og føre kontroll med Velforeningens økonomi.
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver / behov - Etter beste evne søke å oppfylle Velforeningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • Representere Velforeningen utad.
 • Sørge for at Velforeningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier Velforeningen har og den virksomhet som bedrives.

 9.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

9.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene innkalles til alle styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Alle saker og korrespondanse skal legges frem på styremøtene. Styrets vedtak skal protokolleres, det skal fremgå av protokollen om vedtakene er enstemmig eller det er dissens, og protokollen skal distribueres til styremedlemmer og varamedlemmer.

 9.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder,

er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutningene krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

§10 REGNSKAP OG REVISJON

10.1 Regnskapsåret går fra1/1 – 31/12- Styret skal påse at regnskapet blir ført og revidert.

§11 VEDTEKTSENDRINGER

11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedta på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke beslutter noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 12 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING, DELING

12.1 Oppløsning av Velforeningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt men minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder seinere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre dersom intet annet valg foretas.

12.2 Velforeningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle formål som Velforeningen arbeider for å fremme innen området som er definert i §3.

12.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av Velforeningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring §11. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra Velforeningens kreditorer. e