Revidering av kommuneplanens arealdel

Velforeningen ga sammen med øvrige velforeninger i fjellet høringsuttalelse om planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Se kommunestyresaken med saksfremlegg og vår høringsuttalelse på kommunens nettsider her: https://www1.ringsaker.kommune.no/innsyn6/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpos...;